สินเชื่อ Dream Homes ธนาคาร ธอส.


ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563  อนุมัติและสิ้นสุดการทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563  (ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)


วัตถุประสงค์การยื่นกู้

1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
2.
เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
3.
เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส.
 

*หมายเหตุ นิยามคำว่าอาคารหมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝดทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นแฟลตและบ้านเช่า


วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน : วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

ระยะเวลาผ่อน : ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี


อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม


คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

กลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป

กลุ่มลูกค้ารายย่อย (MOU) ที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างธุรกิจเอกชน ที่หน่วยงานทำข้อตกลง ความร่วมมือ กับ ธอส.

กลุ่มลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

•   บัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
•  
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
•  
สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
•  
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
•  
อื่น (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

•   ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
•  
สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
•  
สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน 

เอกสารหลักประกัน

•  สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
•  
หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับสำนักงานที่ดิน (ทด.13 หรือ ..23) 
•  
สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
•  
สำเนาโฉนดที่ดิน/..3./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า  
•  
ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
•  
แบบแปลน
•  
ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
•  
อื่น (ถ้ามี)


หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **


ที่มา ธนาคาร ธอส